Em gái xinh mới vào nghề bị địt tơi bời 1 như vậy ghép thành năm 221 như vậy có dễ nhớ hơn không?” “Dạ có” “Bây giờ con tưởng tượng ra thời Xuân Thu Chiến Quốc loạn lạc Tần Thuỷ Hoàng dẫn theo đội quân đất nung hành quân hai tay cầm vũ khí cầm cờ di chuyển đều nhau hô to hai mốt… hai mốt… đội quân đất nung này muốn thống nhất Trung Quốc một lần nữa” “Con liên kết những hình ảnh tưởng tượng ra với các dữ kiện lịch sử thì vào thời Xuân Thu Chiến Quốc loạn lạc Trung Quốc bị chia thành nhiều.